Disclaimer

Kinly en de bedrijven die deze website hosten accepteren geen verantwoordelijkheid voor, en wijzen alle aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot het bezoek van deze website, het gebruik van informatie die op deze website te vinden en het downloaden van enig materiaal via deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden, ontbrekende informatie of misleidende of lasterlijke beweringen.

Hoewel we hopen dat je de inhoud van deze website interessant en informatief vindt, is deze louter voor informatieve doeleinden bestemd. Naar onze mening is deze inhoud correct en biedt deze een juiste weergave van de feiten op het moment van schrijven. We kunnen echter geen garanties bieden ten aanzien van de nauwkeurigheid, actualiteit of toepasbaarheid van deze inhoud met betrekking tot specifieke situaties en omstandigheden. Dientengevolge dien je eventuele beslissingen niet volledig op de inhoud te baseren; in specifieke gevallen dien je professioneel advies in te winnen. Verder vertegenwoordigt geen enkel onderdeel van deze website enige overeenkomst tussen jij en ons of enige aanbieding door ons. Op bepaalde inhoud of gedeeltes van deze website kunnen specifieke aanvullende vrijwaringen van toepassing zijn.

Kinly wenst geen vertrouwelijke informatie of informatie die jouw eigendom vormt van je te ontvangen via deze website. Alle materialen, informatie of communicatie-uitingen die je naar deze website verzendt of daarop publiceert, anders dan jouw persoonlijke informatie, zullen als niet-vertrouwelijke en niet-eigen informatie worden aangemeld. Het staat Kinly en door Kinly aangewezen partijen vrij om alle communicatie-uitingen in de aan ons verstrekte data, afbeeldingen, geluidsfragmenten, teksten en andere zaken daarin te kopiëren, aan derden te verstrekken, op te nemen of anderszins te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het is je niet toegestaan om enig wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal dat in strijd is met enige regelgeving naar deze website te verzenden of daarop te publiceren.

Informatie kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Kinly kan daarnaast op enig moment en zonder nadere kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten en programma’s die in deze informatie wordt beschreven.

Het volgen van links naar andere websites die je op onze website aantreft is voor jouw eigen risico. Kinly accepteert geen aansprakelijkheid voor enige gelinkte websites. Als je een website bezoekt die geen eigendom is van Kinly, zelfs als het om een website gaat die het logo van Kinly bevat, dient je te begrijpen dat deze onafhankelijk is van Kinly en dat Kinly geen controle kan uitoefenen op de inhoud daarvan. Bovendien houdt een link naar een website die geen eigendom is van Kinly niet in dat Kinly het gebruik of de inhoud van die website aanbeveelt of daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich neemt. Gebruikers moeten hun eigen voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website die zij besluiten te gebruiken vrij is van zaken als computervirussen, internetwormen, Trojaanse paarden en andere zaken met een schadelijk karakter.

Omdat onze website mogelijk links naar websites van derden bevat, dienen gebruikers de privacyverklaring voor deze websites te raadplegen voor nadere informatie over wat, hoe en waarom deze websites persoonlijk herleidbare informatie verzamelen en gebruiken.

DE DIENSTEN EN MATERIALEN OP DEZE WEBSITE WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT AANGEBODEN. KINLY EN DE BEDRIJVEN DIE DEZE WEBSITE HOSTEN WIJZEN, VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, NADRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE EN EXPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE DIENST OF ENIGE MATERIALEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

TENZIJ ER SPRAKE IS VAN OVERLIJDEN OF LETSEL ALS GEVOLG VAN TOEWIJTBARE NALATIGHEID, WIJZEN KINLY EN DE BEDRIJVEN DIE DEZE WEBSITE HOSTEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND VOOR ENIGE CLAIMS, VERLIEZEN, EISEN OF SCHADEVERGOEDINGEN, IN WELKE VORM DAN OOK, MET BETREKKING TOT ENIGE INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE OP ONZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, OF DIE NU VERBAND HOUDEN MET INBREUK OP CONTRACTUELE OF GARANTIEVOORWAARDEN, EEN DELICT OF ONRECHTMATIGE HANDELING (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE ZAKEN.